Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Érvényes: www.fabike.hu oldalon

Hatályos: 2021. január 01.

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit (Felhasználó/Fogyasztó/Vevő) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint Felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az adatok megadása nem kötelező, de ezek megadása nélkül nem jöhet létre szerződés, a számlán fel kell tüntetnünk nevét és címét.

Az adatkezelés csak akkor kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, vagyis az adatkezeléshez ezen tájékoztatás megismerésén felül Önnek hozzá is kell járulnia, melyre adatai megadásával egyidejűleg van lehetősége.

Minden releváns adatkezelési információt tartalmazó - az oldal működésével összefüggő tájékoztatónk, valamint eljárásaink legfőbb jogalapjai:

- az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (ismertebb nevén GDPR) és
- 2011. évi CXII.tv. (Info tv)

1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Fábián István e.v. és Hudák Zita e.v.
Cím: 5600 Békéscsaba, Franklin u. 33.
Adószám: 67115675-1-24 és 55502715-2-24
E-mail cím: info@fabike.hu Telefonszám: +36204415542 és +36205482876
Weboldal: www.fabike.hu

2. A TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ ADATAI

Név: BlazeArts Kft.
Cím: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39. Adószám: 12539833-2-43 Telefonszám: +3616105506 Weboldal: forpsi.hu

3. ADATKEZELÉSEK JOGALAPJA

Az adatok kezeléséhez a felhasználó önkéntesen járul hozzá (EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében), illetve jogszabályi kötelezettség teljesítésekor kell megadnia.

A Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor – illetőleg a jogszabályon alapuló adatkezelés esetén a jogszabály által meghatározott elévülési idő elteltével – visszavonhatja, mely esetben Adatkezelő törli a Felhasználó valamennyi személyes adatát.

Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama az egyes adatkezeléssel járó esetekben a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő.

4. A KEZELT ADATOK KÖRE, CÉLJA ÉS AZOK TUDNIVALÓI

Az adatok elsődleges felhasználója a weboldal üzemeltetője. Ahol nincs feltüntetve adatkezelő, ott az ő jogosultságát kell irányadónak tekinteni. Az adatok feldolgozói közül a tárhelyszolgáltató, és a szerver üzemeltetője csak az adatok tárolását végzi, személyes adatok megismerésére nem jogosult.

A weboldal használatában összefüggésben az alább felsoroltakon túl nincs adatkezelő. Nincs külső szolgáltató.

Az oldal látogatásakor a weboldal semmilyen adatot nem tárol. A webszerveren (mely nem csak ezen oldalt szolgálja ki) az IP címek tárolásra kerülnek, ám ez azonosítást nem tesz lehetővé.


4.1. KAPCSOLATFELVÉTEL

Ez esetben a Felhasználó a megadott elérhetőségek valamelyikén veszi fel a kapcsolatot.

- Célja: Információszerzés, párbeszéd a szolgáltatóval
- Kezelt adatok: A kapcsolat-felvétel során megadott adatok
- Adatkezelés időtartama: Amennyiben a felhasználó nem kéri törlést, a szolgáltató azonnal, de legkésőbb 30 napon belül törli a megadott adatokat, kivéve 2 esetet:
o panaszlevelet, melynek megőrzési ideje a törvényi előírásoknak megfelelően 5 év
o azt az esetet amikor a kapcsolatfelvétel eredménye megrendelés – ekkor a rendelésre vonatkozó szabályok irányadóak
- Jogalap: A Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

4.2. RENDELÉS FELDOLGOZÁSA

A rendelés teljesítéséhez elengedhetetlen bizonyos adatok megadása.

- Célja: Szerződés létrejötte.
- Kezelt adatok: e-mail cím, megvásárolni kívánt termék(ek), megrendelés
- Adatkezelés időtartama: A polgári jogi elévülési ideig kell megőriznünk, mely 5 év.
- Jogalap: A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

4.3. SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA
- Célja: Megfelelés a törvényi előírásoknak
- Kezelt adatok: Név, cím, ha előírja törvény, akkor adószám, vásárolt termék(ek), vásárlás időpontja
- Adatkezelés időtartama: A kiállított számlák megőrzésének ideje az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján, 8 év.
- Jogalap: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)
- bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

4.3.1. KÖNYVELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATFELDOLGOZÁS

Az Adatkezelő állítja ki a számlákat, melyeket a hatályos törvények értelmében minden hónap végén könyvelésre továbbad. –ezáltal a könyvelő, mint adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a
számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

- Adatfeldolgozó: Havasi Márta
- Székhelye: 5600 Békéscsaba, Tavasz u. 59.
- Telefonszáma: 20/429-1218
- E-mail címe: havasioffice@gmail.com
-

4.4. TERMÉK SZÁLLÍTÁSA - ez a szolgáltatás ellenkező rendelkezésig szünetel

- Célja: Termék Felhasználóhoz juttatása
- Kezelt adatok: Név, cím, telefonszám, e-mail cím.
- Adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az adatokat a kiszállítás időpontjáig kezeli.
- Jogalap: Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

4.4.1. SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATFELDOLGOZÁS - ez a pont ellenkező rendelkezésig hatályon kívül helyezve

- Adatfeldolgozó: Fürgefutár.hu Korlátolt Felelősségű Társaság
- Székhelye: 1122 Budapest Városmajor u. 35. II. emelet
- Telefonszáma: 1/900-9669
- E-mail címe: ugyfelszolgalat@furgefutar.hu

- Adatfeldolgozó: Dante International Kft (Vaterafutár)
- Székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
- Telefonszáma: 1/3639379
- E-mail címe: info@vatera.hu

- Adatfeldolgozó: Foxpost Zrt.
- Székhelye: 3300 Eger, Pacsirta u. 35/A
- Telefonszáma: 1/9990369
- E-mail címe: info@foxpost.hu

4.5. GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS ÉS EGYÉB FOGYASZTÓVÉDELMI PANASZOK Azt a Fogyasztó dönti el, hogy kihez fordul panaszával, amennyiben hozzánk fordul, úgy:
- Célja: Problémák rendezése
- Kezelt adatok: Fogyasztó neve, levelezési címe, telefonszáma, e-mail címe, a panasz tartalma.
- Adatkezelés időtartama: 5 év
- Jogalap: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján kötelesek vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

4.6. HOZZÁJÁRULÁS

Bármely fenti esetben a Fogyasztó hozzájárulását adja a megadott adatai tárolásához, kezeléséhez.

- Célja: A későbbi bizonyíthatóság, mert a jogszabályok értelmében a hozzájárulást később igazolni kell.
- Kezelt adatok: Hozzájárulás időpontja és IP címe.
- Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig.
- Jogalap: A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]


4.7. HITEL FELVÉTELE ESETÉN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS

A hitelintézet, mint Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelések nyilvántartásában. Az Adatfeldolgozó által, a sikeres hitelfolyósításhoz kért további adatok nem jelen honlaphoz tartoznak, azokra a hitelintézet Adatvédelmi tájékoztatójában szereplő feltételek vonatkoznak.

- Célja: Sikeres adásvétel hitel segítségével
- Kezelt adatok: Név, cím, telefonszám, e-mail cím, megvásárolni kívánt termék(ek), rendelés száma és időpontja
- Adatkezelés időtartama: Hitelintézet utalásának időpontjáig
- Jogalap: A fogyasztó önkéntes hozzájárulása

4.7.1. HITELLEL KAPCSOLATOS ADATFELDOLGOZÁS

- Adatfeldolgozó: Cofidis Magyarországi Fióktelepe
- Székhelye: 1133 Budapest Váci út 96-98.
- Telefonszáma: 1/354-5000
- E-mail címe: infohu@cofidis.hu

4.8. BÁRMILYEN EGYÉB ADATTAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG

A Felhasználót előzetesen tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról, kezelt adatokról és annak jogalapjáról.

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.


5. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Felhasználót.

6. AZ ADATKEZELÉS SORÁN A FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK

Amennyiben a Felhasználó jogaival élni kíván, az az azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek szükségszeren kommunikálnia kell vele. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza, a törvny által előírt időtartamon belül.

6.1. Személyes adatokhoz való hozzáférés joga

A Felhasználónak joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse. A Felhasználó az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (emailben vagy postai úton) köteles eljuttatni Adatkezelő részére. Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg Felhasználó részére, kivéve, ha a Felhasználó azt nem írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást a hozzáférés gyakorlása esetén telefonon keresztül Adatkezelő nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatása a személyes adatokon túl az alábbiakra terjed ki:

- az adatkezelés céljai;
- az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
- információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
- az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
- ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
- az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Felhasználó a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve eljárást kezdeményezhet.

6.2. Helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Adatkezelő ezek után minden olyan címzettet tájékoztat a változásról, akik akkor az adatokat jogszerűen kezelik, kivéve akkor, ha ez számára aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

6.3. A hozzájárulás visszavonásának joga

A Felhasználó bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

A még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást.

Fontos tudni, hogy ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

6.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Felhasználó írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha a

- Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

- az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

- Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

- Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja a Felhasználót.

6.5. Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Felhasználó kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintett Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
- Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- Felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre,
- Felhasználó tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlenüzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik,

- a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és a panasz alapján megállapítást nyert;
- a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Felhasználó a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
- népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
- a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből, vagy
- az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.6. Tiltakozáshoz való jog

Felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha Felhasználó tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban Adatkezelő törli a Felhasználót rendszeréből.

Felhasználó tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) tud.

6.7. Hordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy Felhasználó megszerezhessen és a továbbiakban felhasználhassa Adtakezelő rendszerében megtalálható Felhasználó által átadott „saját” adatait, saját céljaira és általa meghatározott különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben a Felhasználó által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika, vásárlási adatok stb.)

Felhasználó a rá vonatkozó, Adtakezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:

- tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

- jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,

- kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adtakezelő rendszerében.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti.

A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Felhasználó kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy Felhasználó személyesen Adatkezelő székhelyén megjelenjen a jelzést követően, annak érdekében, hogy Adatkezelő be tudja azonosítani az igénylő Felhasználót a rendszerében lévő adatok felhasználásával. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adtakezelő rendszereiből való törlésével, ezért Felhasználó e jogának gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatását.

6.8. Automatizált döntéshozatal

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

- Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
- az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.7. ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNŐ BEJELENTKEZÉS

Az Info tv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával megszűnt.

8. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

9. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

Felhasználó jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.

Felhasználó jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa Felhasználót.

Ha Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Felhasználó az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
- Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
- Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja Felhasználót és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

11. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

- a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
- azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
- hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
- arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
- az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

12. TUDNIVALÓK A COOKIE-K HASZNÁLATÁRÓL

Az Adatkezelő a megfelelő kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén betűkből és számokból álló adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el. Ezen „sütiknek” több típusa van, ám weboldalunk csak a működéshez szigorúan szükségeseket alkalmazza. Ezen sütik személyes adatokat nem tartalmaznak, csupán IP címet tárolnak, mely egyéni azonosításra nem alkalmas.

Az oldalon használt „sütik” a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, ezek teszik lehetővé a weboldal funkcióinak használatát.


12.1. COOKIE-K KEZELÉSE


A Felhasználó önkéntesen járul hozzá a cookie-k működéséhez, ám joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A „sütik” törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage- cookies#ie=ie-11
- Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on- your-computer
- Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese- szamito

- Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647